Privacybeleid en bescherming

Bescherming van persoonsgegevens heeft de hoogste prioriteit bij Feriae Group. Omdat uw privacy belangrijk voor ons is, werken wij onder de volgende voorschriften: Aan de bemiddelingsopdracht is voldaan met betrekking tot de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften. We informeren u expliciet als we informatie nodig hebben die u persoonlijk identificeert (persoonlijke gegevens). Om uw bemiddelingsopdracht te vervullen, worden uw persoonlijke gegevens verzameld, opgeslagen en doorgegeven. Indien nodig voor de uitvoering van uw bestelling, stellen we uw persoonlijke gegevens ter beschikking van externe serviceproviders (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, touroperators, enz.). Indien geselecteerd tijdens het registratieproces, wordt u bovendien op de hoogte gehouden van de huidige aanbiedingen van Feria Group of van derden. Feria Group behoudt zich het recht voor om derden zorgvuldig te selecteren om informatie over deze bedrijven voor u beschikbaar te maken. Als u geen verdere aanbiedingen van Feria Group in naam van derden of van Feriae Group zelf wenst, laat het ons weten. Als u op enig moment van mening bent, dat Feria Group niet volgens deze principes werkt, laat het ons dan weten via e-mail op info@feriae.eu. We zullen onmiddellijk contact met u opnemen en zullen alle economisch adequate inspanningen ondernemen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen en te verhelpen. GEBRUIK VAN WEBSITE / REGISTRATIE

Deze website is speciaal bedoeld voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de informatie, software, producten of diensten die u via deze website ontvangt niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, tentoonstellen, demonstreren, dupliceren, publiceren, licentiëren, produceren. U mag deze website niet op zo'n manier gebruiken dat u daarmee de Europese wet of deze algemene voorwaarden schendt. Elke klant moet de gevraagde gegevens in het registratieformulier invullen voor het boeken. Alleen onbeperkte contractueel bekwame natuurlijke personen ouder dan 18 jaar, rechtspersonen of handelsbedrijven mogen zich registreren. Er is geen wettelijk recht op toegang tot deelname aan een potentieel online boekingsproces. Feriae Group is gerechtigd de toelage zonder opgaaf van redenen te weigeren of een gegeven vergoeding zonder opgaaf van redenen in te trekken. Dit gebeurt met name als de klant onjuiste informatie geeft binnen de registratie, de klant herhaaldelijk de algemene voorwaarden overtreedt of als ongepast gedrag kan worden aangenomen. Feriae Group is in principe niet toegestaan ​​om de registratie van tevoren in te trekken zonder voldoende kennisgeving - alleen als er gevaar dreigt. Door intrekking van de registratie heeft de getroffen klant geen claims tegen Feriae Group. Contracten die zijn gesloten vóór de intrekking van de registratie blijven onaangetast, boekingsaanvragen die al zijn ingediend, verliezen hun geldigheid met de intrekking. De klant wordt schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht van de intrekking. Elke klant kan zijn registratie op elk gewenst moment schriftelijk intrekken. Bestaande verplichtingen uit reeds gesloten contracten blijven hierbij onverminderd van kracht. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Feriae Group onderneemt adequate inspanningen om de informatie die op deze website wordt gepubliceerd te controleren op juistheid Feriea Group garandeert niet dat de informatie juist is. De informatie, software en services die op deze website worden gepubliceerd, zijn mogelijk onnauwkeurig. De informatie die hier wordt gepresenteerd, wordt voortdurend bijgewerkt. Feriea Group en / of haar gelieerde ondernemingen kunnen op elk moment wijzigingen aan deze website aanbrengen. Noch Feriea Group, noch haar gelieerde ondernemingen geven enige garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten van de website voor welk doel dan ook. De aansprakelijkheid van Feriea Group en / of haar gelieerde ondernemingen is beperkt tot opzet en verwijtbare nalatigheid tenzij fundamentele contractuele verplichtingen worden geschonden of functies ontbreken. Aansprakelijkheid zonder fout blijft hierbij onaangetast. In geval van een lichte fout zijn Feriea Group en / of haar gelieerde ondernemingen alleen aansprakelijk voor typische of voorspelbare defecten die de klant oploopt in combinatie met het gebruik van deze website. Dit is ook van toepassing als van tevoren defecten zijn gemeld aan Feriea Group of een van haar aangesloten bedrijven. De aansprakelijkheid van Feriea Group en / of aan haar gelieerde ondernemingen is voor elk individueel geval beperkt tot het maximumbedrag van elke commerciële transactie die tot de claim leidt. LINKS OVER WEBSITES VAN DERDEN

Hyperlinks op de website van de Feriea Group worden alleen ter beschikking gesteld als hints. Feriea Group controleert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het opnemen van hyperlinks van dergelijke websites door Feriea Group houdt niet de goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites in, noch in een verbinding met hun exploitanten. SOFTWARE BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

REGELGEVING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van deze website wordt aan gebruikers verleend op voorwaarde van acceptatie van de volgende voorschriften. Gebruikers die de volgende voorwaarden niet accepteren, mogen deze website niet gebruiken.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

DE VOLGENDE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ZOWEL VOOR HET PROTRUSIEVE DEEL 1 EN 2 VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

Mocht een van de protrusieve voorschriften niet effectief zijn of ineffectief worden, dan blijven de andere regels hoe dan ook van kracht. De effectiviteit van dit contract als geheel blijft onaangetast. De ineffectiviteit van het bemiddelde reiscontract heeft geen invloed op het bemiddelingscontract. Contractbreuk of een duidelijk vermoeden van inbreuk geeft Feriea Group het recht om de respectieve klant uit te sluiten van het gebruik van deze website en / of diensten, zodra de verhandelde boekingen zijn voltooid. Dit contract toont de volledige overeenkomst tussen u en Feriea Group betreffende deze website en vervangt alle eerdere of tegelijkertijd gerelateerde meldingen of voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk tussen u en Feriea Group. De reiziger mag alleen de bemiddelaar van de reis naar de rechtbank nemen op de hoofdvestiging van de bemiddelaar. Voor procedures ingesteld door de bemiddelaar van de reis tegen de reiziger is diens woonplaats relevant, tenzij er procedures worden aangespannen tegen handelaren of personen die geen algemene bevoegde rechtbank in het land van herkomst hebben, of personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland na de sluiting van het contract, of waarvan de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het tijdstip waarop het geding aanhangig wordt gemaakt. In deze gevallen is het plaatselijke eerste gerecht van de zetel van de bemiddelaar relevant.

HUURVOORWAARDEN 2019

De huurovereenkomst waarbij FERIAE.EU als bemiddelaar optreedt, is een huurovereenkomst tussen u als huurder en de eigenaar van de vakantiewoning als verhuurder. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de huur van een stationaire huisboot, gelden deze huurvoorwaarden samen met de speciale voorwaarden die gelden voor huisboten. De onderhavige huurvoorwaarden gelden voor de huurovereenkomst die is afgesloten tussen de eigenaar van de vakantiewoning en de huurder, met FERIAE.EU als bemiddelaar. FERIAE.EU treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is derhalve alleen als zodanig aansprakelijk. De verhuur van de vakantiewoningen waarbij FERIAE.EU bemiddelt vindt altijd plaats op de volgende hieronder opgenomen voorwaarden, die samen met ” Belangrijke Informatie” de grondslag vormen van de overeenkomst tussen de eigenaar van de vakantiewoning en de huurder. Reisagenten, websites en andere bemiddelaars kunnen geen afspraken maken die afwijken van de huurvoorwaarden van FERIAE.EU of van de informatie in de betreffende catalogus of op internet. De huurder stelt zich op de hoogte van de diensten die zijn opgenomen in de boekingsvoorwaarden van FERIAE.EU of op internet via ”Mijn boeking”. Bijlagen bij de huurovereenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn aangegaan. Indien u ervoor kiest om aanvullende prestaties te kopen of aanvullende prestaties ontvangt als extra, zoals kaartjes voor een zwembad, attracties en dergelijke, is er sprake van overeenkomsten, afgesloten tussen u als huurder en de eigenaar van de vakantiewoning of de aanbieder van de aanvullend gekochte prestatie, en dergelijke prestaties worden daarom niet omvat door de onderhavige huurbepalingen, die alleen de overeenkomst met FERIAE.EU betreffen.

INLEIDING

Voor aanvang van het verblijf in de vakantiewoning ontvangt de huurder een bewijs van huur, dat onder andere een routebeschrijving bevat en een exacte aanduiding van de plaats waar de sleutel van de vakantiewoning zich bevindt. De huurder moet 18 jaar of ouder zijn op de dag van het boeken van de vakantiewoning. In geval van groepsreizen voor jongeren moet de huurder 21 jaar of ouder zijn op de dag van het boeken van de vakantiewoning.

1. HUURPERIODE

De doorslaggevende aankomst- en vertrektijden zijn via het internet te vinden op “My Booking” of in de huurdocumenten. De huurdocumenten bevatten informatie over wanneer en waar de sleutel kan worden verkregen en wanneer de vakantiewoning gereed is. De sleutel kan over het algemeen op een later moment worden opgehaald dan wordt vermeld op de huurdocumenten, mits er vooraf een afspraak is gemaakt over het later ophalen en de huurder een overeengekomen vergoeding betaalt. U dient de vakantiewoning altijd uiterlijk 10:00 u op de dag van vertrek te verlaten. De sleutel wordt alleen overhandigd als volgens de huurvoorwaarden de volledige huursom is voldaan en bij aankomst de huurovereenkomst en een identiteitsbewijs met foto kan worden overhandigd.

2. DE VAKANTIEWONING
.  2.1  Grootte en aard van gebruik van het huis en perceel: Tenzij anders overeengekomen met 
FERIAE.EU, mag het huis uitsluitend voor vakantiedoeleinden worden gehuurd. De in m2 aangeduide grootte van het huis is berekend aan de hand van de buitenmaten van de fundering. Het is verboden om tenten of caravans e.d. op het perceel van de vakantiewoning te plaatsen. 

.  2.2  Aantal personen: De vakantiewoning en de daarbij behorende grond mogen slechts bewoond worden door het in de catalogus, op het internet en op het bewijs van huur aangegeven aantal personen, waarbij kinderen zijn inbegrepen, ongeacht hun leeftijd. Hiervan zijn uitgezonderd woningen, die de mogelijkheid kennen om een extra kind ( jonger dan 4 jaar) mee te nemen zonder extra betaling. Het verkooppersoneel kan u bij boeking hierover informeren; deze mogelijkheid blijkt voorts uit de informatie over de woning die u kunt vinden op het internet. Wordt het huis of de grond door meer personen bewoond dan maximaal is toegestaan, dan heeft de eigenaar van de vakantiewoning of FERIAE.EU het recht om zonder nadere aankondiging de personen die teveel zijn weg te sturen. Volgt de huurder een dergelijke aanwijzing niet binnen 12 uur op, gerekend vanaf het mededelen van de aanwijzing, dan heeft de eigenaar van de vakantiewoning en/of FERIAE.EU het recht om de huurovereenkomst met ogenblikkelijke werking te ontbinden en zonder nadere aankondiging alle bewoners weg te sturen zonder restitutie van huur. NOV ASOL bemiddelt hoofdzakelijk in vakantiewoningen voor gezinnen en koppels. Groepen jongeren, waaronder wordt verstaan minimaal zes personen, hoofdzakelijk jonger dan 21 jaar, zijn natuurlijk ook welkom, maar zij dienen zich uiterlijk tegelijkertijd met het afsluiten van de huurovereenkomst als groep jongeren kenbaar te maken. NOV ASOL of de eigenaar van de vakantiewoning heeft het recht om een groep af te wijzen, indien de aanmelding als jongerengroepsreis niet tijdig voor het aangaan van de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden. 

.  2.3  Huisdieren en allergie: In sommige woningen zijn huisdieren niet toegestaan. De eigenaar van de vakantiewoning of FERIAE.EU kan echter niet garanderen, dat er zich niet eerder huisdieren in de woning hebben opgehouden, of dat de eigenaar van de vakantiewoning niet zelf huisdieren houdt. FERIAE.EU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor allergische reacties bij de huurder in vakantiewoningen. 

.  2.4  Lawaai: Huurders kunnen ook in vakantieparken onverwacht worden blootgesteld aan lawaai als gevolg van bouwwerkzaamheden, verkeer en dergelijke. Noch de eigenaar van de vakantiewoning, noch FERIAE.EU kunnen aansprakelijk worden gesteld voor lawaaihinder. 

.  2.5  Internet: Internetverbinding / breedband wordt op verschillende manieren aangeboden, bijvoorbeeld via kabel, wifi etc. Internet is een extra dienst die door de huiseigenaar wordt aangeboden en vanwege de eventuele haperingen die zich kunnen voordoen door onvoldoende dekking in het gebied waar het vakantiehuis zich bevindt en variabele datahoeveelheid en snelheid, kunnen FERIAE.EU en de huiseigenaar niet verantwoordelijk worden gesteld voor slecht signaal, overbelaste antenne, kabelproblemen of andere problemen met dekking of kosten van data. Internet mag alleen door volwassenen worden gebruikt en het gebruik van het internet dient in overeenstemming te zijn met de relevante wetten. 

.  2.6  Roken: Roken is niet toegestaan in het vakantiehuis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit betekent echter niet dat er nooit in het vakantiehuis is gerookt. Voor het overtreden van dit rookverbod wordt u een bedrag van EUR 400,- in rekening gebracht. 

.  2.7  Boot: Als de eigenaar van de vakantiewoning gratis een boot ter beschikking stelt, dan is de huurder als bruiklener aansprakelijk voor het gebruik van de boot, en hij is er aansprakelijk voor dat de wettelijk verplichte uitrusting aanwezig is bij gebruik van de boot. FERIAE.EU staat buiten overeenkomsten over de huur van een boot en/of motor (van boot) van de eigenaar van de woning of van derden. Indien voor gebruik van de boot een wettelijk vaarbewijs of soortgelijk vereist is, is de huurder ervoor aansprakelijk dat een dergelijk bewijs wordt meegenomen en op verzoek wordt getoond. Alle personen, die de boot gebruiken, zijn verplicht om passende reddingsvesten te dragen. De huurder is er zelf aansprakelijk voor, dat iedereen een reddingsvest gebruikt, en de eigenaar van de vakantiewoning of FERIAE.EU zijn niet verplicht om reddingsvesten aan de huurder ter beschikking te stellen. De huurder kan er dus niet op rekenen dat in de vakantiewoning reddingsvesten voor alle gebruikers aanwezig zijn. Kinderen onder 16 jaar mogen de boot alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen. Uit veiligheidsoverwegingen is de huurder verplicht om iedere aanwijzing van de eigenaar van de vakantiewoning of van FERIAE.EU betreffende de boot op te volgen. 


2.8 2.9

3.

Na ieder gebruik van de boot is de huurder verplicht om de boot op behoorlijke wijze achter te laten bovendehoogwaterlijn.Voorongevallenofschadeinverbandmethetgebruikvandebootkan nochde eigenaar van de vakantiewoning, noch FERIAE.EU aansprakelijk worden gesteld. Zwembaden: Als bij de vakantiewoning een zwembad hoort, dan is de huurder uit veiligheidsoverwegingen verplicht om iedere aanwijzing van de eigenaar van de vakantiewoning of van FERIAE.EU betreffende het gebruik van het zwembad op te volgen. De huurder is zelf aansprakelijk voor het gebruik van het zwembad. Kinderen mogen zich niet zonder toezicht van volwassenen in de buurt van het zwembad ophouden. Stationaire huisboten: De huurder dient te voldoen aan de geldende nationale voorschriften en lokale, individuele regels die van toepassing zijn op het gebied waar de huisboot zich bevindt, aangezien het niet naleven hiervan een strafbaar feit kan zijn. De huurder is verplicht zich op de hoogte te stellen van de geldende regels en voorschriften bij aankomst in de huisboot, bijvoorbeeld met betrekking tot de verwijdering van afval, het pompen van marine toiletten of het leegmaken van septische tanks, het afsteken van vuurwerk, het gebruik van open vlammen en het gebruik van barbecues, vissen, gebruik van waterski’s, windsurfers, jetski’s en dergelijke, zwemmen, duiken etc. Verdere informatie is beschikbaar in de huisboot. PRIJZEN EN BETALINGEN HUURVOORWAARDEN FERIAE.EU 2019 Alle prijzen zijn vermeld in Euro per woning per week, tenzij anders is vermeld.
De boeking is direct bindend, ongeacht de wijze waarop de boeking heeft plaatsgevonden.
Wanneer de boeking van de huurder is geregistreerd, verstuurt FERIAE.EU een bevestiging van de huur overeenkomst en wordt de huursom geïnd in één of twee termijnen, zie hieronder. Het bewijs van huur wordt verstuurd als de hele huursom is betaald.
Indien de huurder heeft gekozen voor elektronische documenten (Edocs), dan wordt direct na de boeking een email verstuurd met een link naar ”My Booking”, waar u de betalingsinformatie vindt en de huurdocumenten kunt downloaden na betaling van het volledige bedrag. Heeft de huurder betaald met een creditcard, dan staan de huurdocumenten direct na de boeking ter beschikking.
3.1 Bij boeking 56 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst of eerder geldt het volgende: De eerste schijf, 25 % van de volledige huursom, is direct opeisbaar, en moet uiterlijk acht dagen na de boeking ontvangen zijn door FERIAE.EU.
De tweede schijf, die de betaling van de overige 75 % betreft, is opeisbaar uiterlijk 42 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst en deze moet uiterlijk op dat tijdstip door FERIAE.EU ontvangen zijn. 3.2 Bij boeking later dan 55 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst geldt het volgende: De volledige huursom is direct opeisbaar, en moet uiterlijk drie dagen na de boeking door FERIAE.EU ontvangen zijn. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen, wordt dit beschouwd als wanprestatie, waardoor FERIAE.EU zonder uitstel de aangegane huurovereenkomst kan ontbinden, maar FERIAE.EU zal zo mogelijk de huurder hiervan op de hoogte stellen voor de ontbinding plaatsvindt. De ontbinding van de huurovereenkomst vrijwaart de huurder niet van de verplichting om huur te betalen; hierop zijn de regels betreffende annulering in punt 6 van toepassing. Indien niet anders is vermeld in de catalogus, op het internet en/of in de prijslijst, is de huursom exclusief verbruik van water, elektriciteit, olie, gas en dergelijke alsmede verwarming (waaronder evt. openhaardbrandstof).

4. BELASTINGEN, VALUTA EN TOERISTENBELASTING

FERIAE.EU heeft het recht om in geval van prijsstijgingen, verhoging van belastingen, heffingen en valuta koerswijzigingen de huur naar evenredigheid te verhogen onder overlegging van duidelijke documentatie. In geval van een wijziging in de valuta in het land waar het vakantiehuis is gelegen of als er een wijziging is in de valutadieFERIAE.EUgebruiktvoorfacturenbetreffendehetvakantiehuisinvergelijkingmetdevaluta inde catalogus, internet en / of prijslijst, zoals van toepassing is op de betaling van de huurder voor het vakantiehuis, kan de huur worden verhoogd, op elk moment nadat de huurovereenkomst is afgesloten en voor het verblijf van de huurder in het vakantiehuis, voor hetzelfde percentage als de geldende valuta is gestegen sinds de catalogus en / of de prijslijst is gepubliceerd. Deze omstandigheid geeft de huurder niet het recht de boeking te annuleren.

5. FERIAE.EU ́S ZEKERHEIDSPAKKET OMVAT: ZEKERHEID BIJ ANNULERING – ZEKERHEIDSGARANTIE BIJ WERKLOOSHEID OF NIEUWE BAAN – GELD TERUG GARANTIE – BEST PRICE GARANTIE

Wanneer een huurder een vakantiewoning boekt bij FERIAE.EU, dan krijgt hij automatisch ons Zekerheidspakket, dit is bij de prijs inbegrepen. Door het Zekerheidspakket probeert FERIAE.EU de huurder die zijn vakantie woning huurt via FERIAE.EU de grootst mogelijke zekerheid te bieden. 5.1.1 Zekerheid bij Annulering: Zekerheid bij Annulering is van toepassing in gevallen waarin de huurder het verblijf in het gehuurde huis onmogelijk wordt gemaakt of aanzienlijk wordt belemmerd: a. als gevolg van het feit dat na de sluiting van het huurcontract één of meer van de daarin genoemde personen of hun echtgenoot, kind, ouder, broer, zus, grootouder of kleinkind overlijdt, lijdt aan i) een acute ziekte of ii) ernstig letsel heeft opgelopen waarbij i) ziekenhuisopname is vereist, ii) door een arts bedrust is voorgeschreven of iii) door een arts daarmee vergelijkbare maatregelen. Onder een acute ziekte wordt hierbij verstaan i) een nieuw ontstane ziekte, ii) een gegrond vermoeden van een nieuw ontstane ernstige ziekte of iii) een onverwachte verslechtering van een bestaande ziekte; of b. omdat er kort voor aanvang van de overeengekomen huurperiode aanzienlijke schade als gevolg van brand of inbraak aan de privé-woning van de huurder is ontstaan of er een wilde staking in het eigen bedrijf van de huurder is uitgebroken. 5.1.2 De annulering dekking kent als voorwaarde: a. Dat de huurder binnen 24 uur na aanvang van de ziekte FERIAE.EU telefonisch of schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en dat de annulering aan FERIAE.EU is meegedeeld uiterlijk om 12:00 u op de in het bewijs van huur aangegeven dag van aankomst. b. Dat FERIAE.EU een bewijs ontvangt van het voorval, dat annulering rechtvaardigt, dat wil zeggen een doktersverklaring, overlijdensakte of een procesverbaal van politie, binnen drie dagen (72 uren) gerekend vanaf de melding. Het honorarium voor het opstellen van een doktersverklaring dient te worden betaald door de huurder. 5.1.3 De huurder is verzekerd vanaf het tijdstip van de boeking totdat hij de vakantiewoning betrekt. Er is geen dekking voor de periode na aanvang van de huurovereenkomst en ook niet voor eerder vertrek op grond van de bovenstaande omstandigheden. 5.1.4 Bij een voorval dat dekking rechtvaardigt en dat is gedocumenteerd bij FERIAE.EU, wordt de volledige huursom terugbetaald met aftrek van Euro 75,-. 5.1.5 Overige kosten, zoals bijvoorbeeld het transport naar aanleiding van ziekte of ongeval, zijn niet gedekt. Wij raden de huurder aan om hiervoor in contact te treden met zijn eigen reis of ongevallenverzekeringsmaatschappij. Vragen over de annulering garantie kunnen uiteraard wel aan NOV ASOL worden gesteld. 1/3 Voor de Zekerheidsgarantie bij werkloosheid of een nieuwe baan geldt het volgende: 5.2.1 Om een beroep te kunnen doen op de Zekerheidsgarantie geldt als voorwaarde: a. Dat de huurder wordt getroffen door hem niet toerekenbare werkloosheid of 
 b. Dat de huurder vanwege een nieuwe baan geen mogelijkheid heeft om vakantie te houden op het 
geboekte tijdstip. 
 . 5.2.2  De Zekerheidsgarantie geldt alleen, indien NOV ASOL documentatie ontvangt voor het voorval dat 
onder de dekking valt, zie punt 5.2.1.a en b, uiterlijk acht dagen voor aanvang van de huurperiode. 
 . 5.2.3  Indien de Zekerheidsgarantie van toepassing is kan de huurder kiezen om: 
 a. Het bewijs van huur over te dragen aan derden zonder kosten of 
 b. De huurovereenkomst te annuleren en de volledige huursom gerestitueerd te krijgen tegen betaling 
van administratiekosten ten bedrage van Euro 75,-. 
 . 5.2.4  In het geval een huiseigenaar als gevolg van insolventie de vakantiewoning niet ter beschikking 
kan stellen zoals is overeengekomen treedt de Zekerheidsgarantie van FERIAE.EU automatisch in werking, doordat FERIAE.EU zich in dergelijke gevallen verplicht om zo mogelijk een andere vakantiewoning ter beschikking van de huurder te stellen. 
 . 5.2.5  Indien de vervangende woning, die ter beschikking wordt gesteld, goedkoper is krijgt de huurder het verschil in huur terugbetaald. 
 . 5.2.6  De Zekerheidsgarantie geldt niet in geval van overmacht. 
 Voor de GeldTerugGarantie geldt het volgende: . 5.3.1  De GeldTerugGarantie geldt alleen voor vakantiewoningen met een binnenzwembad. Het geld 
wordt alleen terugbetaald in gevallen, waarin het zwembad dusdanig aanmerkelijke gebreken heeft die niet direct kunnen worden verholpen dat het gebruik van de vakantiewoning in aanmerkelijke graad wordt belemmerd, bijvoorbeeld omdat het zwembad niet kan worden gebruikt, of de verwarmingsinstallatie in de vakantiewoning buiten bedrijf is. 
 . 5.3.2  Om een beroep te kunnen doen op de GeldTerugGarantie geldt als voorwaarde: 
 a. Dat de huurder onmiddellijk en tijdens het verblijf in de vakantiewoning een klacht indient, 
 b. Dat FERIAE.EU de schade niet heeft verholpen binnen 24 uur nadat de huurder een klacht heeft 
ingediend, en 
 c. Dat er sprake is van omstandigheden, die niet te wijten zijn aan de huurder. 
 . 5.3.3  De GeldTerugGarantie geldt vanaf de dag, waarop de klacht bij FERIAE.EU is ontvangen en voor 
de rest van de huurperiode. 
 . 5.3.4  Indien de GeldTerugGarantie van toepassing is kan de huurder kiezen om: 
 a. De vakantiewoning te verlaten en een evenredig deel van de huur terugbetaald te krijgen, overeenkomend met de resterende dagen van de huurovereenkomst of 
 b. Een vervangend huis ter beschikking gesteld te krijgen. Indien het vervangende huis, dat ter 
beschikking wordt gesteld, goedkoper is, krijgt de huurder het verschil in huur terugbetaald, 
doordat het verschil aan de hand van het resterende deel van de huurperiode wordt berekend. 
 . 5.3.5  Indien de GeldTerugGarantie van toepassing is, behoeft de huurder geen eindschoonmaak te 
betalen bij het verlaten van de oorspronkelijke vakantiewoning. 
 . 5.3.6  De GeldTerugGarantie is niet van toepassing in het geval van overmacht. 
 Voor de Best Price Garantie geldt het volgende: . 5.4.1  De Best Price Garantie is van toepassing, indien de geboekte vakantiewoning kan worden 
geboekt in dezelfde periode en aan dezelfde voorwaarden, maar tegen een lagere prijs in dezelfde valuta, maar dan via een andere catalogus of op een internetportaal dat wordt geleid in het land waar de huurder woont. 
 . 5.4.2  Indien de Best Price Garantie van toepassing is, krijgt de huurder het prijsverschil terugbetaald. 
 . 5.4.3  De Best Price Garantie is niet van toepassing, indien het prijsverschil het gevolg is van verhoging 
van belastingen of heffingen of van koersschommelingen. 


6. ANNULERING/WIJZIGINGEN
.  6.1  Een annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, en heeft pas werking vanaf de dag dat deze 
bij FERIAE.EU bekend is geworden. 

.  6.2  Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd en dit niet het gevolg is van omstandigheden die worden omvat door het Zekerheidspakket van FERIAE.EU, zie punt 5, worden de volgende kosten berekend: 


6.2.1 Indien er sprake is van een vakantie woning voor meer dan 14 personen: a. vanaf de boekingsdatum tot 70 dagen voor het betrekken van de woning 25% van de totale 
huursom. 
 b. vanaf 69 dagen voor het betrekken van de woning 100% van de totale huursom. 
 6.2.2 Voor overige vakantiewoningen is verschuldigd: a. vanaf de boekingsdatum tot 70 dagen voor het betrekken van de woning 10% van de totale 
huursom, echter altijd minimaal Euro 75, 
 b. vanaf 69 tot 40 dagen voor het betrekken van de woning 25% van de totale huursom, echter altijd 
minimaal Euro 75, 
 c. vanaf 39 dagen voor het betrekken van de woning 100% van de totale huursom. 
Indien FERIAE.EU geen schriftelijke annulering ontvangt, is 100% van de totale huursom verschuldigd, ook al wordt de verhuurde vakantiewoning niet gebruikt. De kosten worden naar boven afgerond tot hele Euro’s. 
 . 6.3  Indien de vakantiewoning opnieuw wordt verhuurd aan een andere partij en tegen de volle prijs kunnen de in punt 6.2.1 en 6.2.2 genoemde kosten worden gereduceerd tot 25% van de totale huursom, echter altijd minimaal Euro 75,-.
Kan de vakantiewoning niet opnieuw worden verhuurd, of wordt de vakantiewoning niet voor de volle prijs verhuurd, dan zijn de onder punt 6.2 genoemde kosten van toepassing. 
 . 6.4  Het beslissende tijdstip bij de in punt 6.2 en 6.3 genoemde dagen is de daaraan voorafgaande middernacht. 
 . 6.5  Indien een huurder een andere huurder in zijn plaats kan stellen, voor dezelfde periode en tegen dezelfde prijs, accepteert FERIAE.EU een naamsverandering tegen betaling van administratiekosten ten bedrage van Euro 75,- Mededeling hiervan aan FERIAE.EU dient schriftelijk plaats te vinden. De kosten vervallen, indien het voorval wordt omvat door de “Zekerheidsgarantie” van NOV ASOL. 
 . 6.6  FERIAE.EU accepteert, voor zover mogelijk, een omboeking van de oorspronkelijke huurovereenkomst tot de 40e dag voor het betrekken van de woning tegen administratiekosten ten bedrage van Euro 75,-.
Iedere omboeking van de oorspronkelijke huurovereenkomst vanaf de 40e dag voor het betrekken van de woning en later zal worden beschouwd als een annulering (zie de bovenstaande voorwaarden) die wordt gevolgd door een nieuwe boeking. 


7. ENERGIE, WATER EN TELEFOONREKENING
7.1 Energie en water: In vakantiewoningen, waar het energie/waterverbruik niet bij de prijs

is inbegrepen (zie de symbolen bij iedere beschrijving van de woning) en waar geen muntautomaat aanwezig is, wordt een van tevoren vastgesteld bedrag per persoon aan wie de woning is verhuurd aangerekend, of er wordt bij het afhalen van de sleutel een elektriciteitsformulier/waterformulier overhandigd of deze ligt op een zichtbare plaats in de vakantiewoning. Hierop moet de meterstand direct na aanvang van de huurperiode worden ingevuld, of er nu sprake is van elektriciteit, stadsverwarming, geothermische verwarming, gas of en andere vorm van energie. De elektriciteitsmeter geeft geen decimalen aan, dat wil zeggen de meter geeft hele kWh aan. Ook eventuele rode cijfers zijn hele kWh. Aan het eind van de huurperiode bij vertrek lezen de huurder, huiseigenaar of de servicemedewerker van FERIAE.EU opnieuw de meterstand; deze registratie vormt de grondslag van de berekening van het elektriciteitsverbruik. De huurder betaalt voor het energieverbruik gedurende de gehele huurperiode, ook al heeft de huurder het vakantiehuis niet de gehele huurperiode gebruikt. In de periode van 1 november tot 31 maart zal de vakantiewoning verwarmd zijn tot circa 15 graden, vooropgesteld dat de huurovereenkomst geboekt is uiterlijk drie dagen voor de dag van aankomst. In de periode van 1 november tot 31 maart zal de meterstand van de huurder of huiseigenaar doorslaggevend zijn, terwijl het de meterstand van NOV ASOL is, die doorslaggevend zal zijn in de periode van 31 maart tot 31 oktober. Binnenzwembaden, die ter beschikking staan in de verhuurperiode zullen zijn verwarmd. Dit vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de hoge standaard van deze woningen. Om die redenen moet men rekening houden met extra energie uitgaven (elektriciteit, olie) voor de verwarming van het zwembad; een prijs, die zal variëren ten gevolge van onder andere seizoen, watertemperatuur en de grootte van het zwembad. Bij het betrekken van de vakantiewoning heeft het zwembad een temperatuur van circa 24 graden (echter niet van toepassing bij boeking minder dan drie dagen voor de dag van aankomst). Buitenzwembaden zijn normaal gesproken niet verwarmd en kunnen niet het hele jaar worden gebruikt. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar”BelangrijkeInformatie”inde catalogus of op het internet. 7.2 Telefoon: Gebruik van een eventuele telefoon wordt eveneens aangerekend bij vertrek. Het bedrag wordt afgerekend tegelijk met het energieverbruik.

8. WAARBORGSOM EN VOORSCHOT VERBRUIKSKOSTEN

Op verzoek van de eigenaar van de vakantiewoning bevat de huurovereenkomst in bepaalde gevallen betaling van een voorschot voor verbruikskosten als voorwaarde, en in bijzondere gevallen eveneens een waarborgsom. Verbruikskosten en waarborgsom worden geïnd bij betaling van de huur of contant bij het overhandigen van de sleutel. Voorschotbetaling van verbruikskosten dient als zekerheid voor het energieverbruik, telefoon en dergelijke. De waarborgsom dient als zekerheid voor de verhuurder bij eventuele schades aan het gehuurde of bij het achterwege blijven van de eindschoonmaak of een gebrekkige eindschoonmaak. Voor zover een waarborgsom wordt geïnd is de hoogte hiervan onder andere afhankelijk van de grootte van het huis, de faciliteiten en extra’s, zoals een roeiboot of motorboot, de duur van de huurovereenkomst, en voor welk doel de vakantiewoning wordt gehuurd. Indien de huurder, naast de overeenkomst die is aangegaan met FERIAE.EU als bemiddelaar, rechtstreeks met de eigenaar van de vakantiewoning een overeenkomst is aangegaan over huur van extra’s, bijvoorbeeld een buitenboordmotor, is het mogelijk dat van de huurder een extra waarborgsom wordt verlangd. De hoogte van de voorschotbetaling voor verbruikskosten en de waarborgsom staan vermeld in het bewijs van huur, de catalogus en/of op het internet. Afrekening van de voorschotbetaling voor verbruikskosten en de waarborgsom vindt plaats uiterlijk drie weken na vertrek uit de vakantiewoning. Eventuele schades of een ontbrekende eindschoonmaak worden, vermeerderd met administratiekosten, afgetrokken van de terugbetaling van de waarborgsom. Mocht de waarde van de bovenstaande kosten hoger zijn dan het bedrag van de waarborgsom, of mochten de verbruikskosten groter zijn dan het geïnde voorschot, dan zal het meerdere aan de huurder in rekening worden gebracht. FERIAE.EU, de eigenaar van de vakantiewoning of zijn vertegenwoordiger zijn, wanneer er sprake is van een groep jongeren, zie punt 2.2, wanneer een vakantiewoning voor meer dan 14 dagen wordt gehuurd of wanneer er sprake is van huur van de vakantiewoning voor andere doelen dan vakantie, gerechtigd om een verhoogde waarborgsom te innen ten bedrage van Euro 475, per slaapplaats die in het vakantiehuis beschikbaar is; eveneens kan betaling worden verlangd voor een eindschoonmaak, of eventueel meerdere schoonmaken afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst.

9. EINDSCHOONMAAK

De huurder is verplicht om het huis opgeruimd en grondig schoongemaakt achter te laten. Hierbij moet de huurder vooral letten op schoonmaak van de koelkast, de vriezer, de kookplaat, de oven, de grill en de sanitaire voorzieningen. Laat het huis altijd zodanig achter als u het zelf zou willen aantreffen. Normaal gesproken kan de eindschoonmaak worden geboekt bij FERIAE.EU of bij de eigenaar van de vakantiewoning. Vanwege aansprakelijkheid jegens de eigenaar is het evenwel niet toegestaan om de schoonmaak door derden te laten uitvoeren. Kosten wegens ontbrekende, gebrekkige eindschoonmaak of het rommelig achterlaten van het vakantiehuis worden de huurder in rekening gebracht. Indien de eindschoonmaak bij de huur inbegrepen is of er een eindschoonmaak is besteld, dan vrijwaart dit de huurder niet van de verplichting om de afwas in orde te maken, de koelkast te legen, de oven en eventuele barbecue schoon te maken en om voor vertrek op te ruimen in en rond de vakantiewoning. De eigenaar van de vakantiewoning of zijn vertegenwoordiger zijn, wanneer sprake is van een groep jongeren, zie punt 2.2, of wanneer een vakantiehuis anders dan voor vakantiedoeleinden wordt gehuurd, gerechtigd om een verplichte eindschoonmaak te eisen, en wanneer sprake is van verhuur voor meer dan 21 dagen gerechtigd om schoonmaak na 14 dagen te eisen en hierna na iedere week.

10. SCHADE

De huurder moet behoorlijk omgaan met het gehuurde en de huurder moet het gehuurde in dezelfde staat afleveren als bij de overdracht, met uitzondering van gewone verslechtering ten gevolge van slijtage of ouderdom. De huurder is ten opzichte van de verhuurder aansprakelijk voor de schades aan de vakantie woning en/of de inboedel, die ontstaan gedurende de huurperiode, en die zijn toegebracht door de huurder zelf of door anderen, aan wie door de huurder toegang is verleend tot de gehuurde vakantiewoning. Indien de huurder aansprakelijk is voor kleine beschadigingen, dekt FERIAE.EU dit tot maximaal Euro 135,- per huurperiode, onder de voorwaarde dat de huurder voordat het vakantiehuis wordt verlaten, een schadeformulier invult en ondertekent of melding maakt op de achterzijde van het energieformulier en op voorwaarde dat de huurder geen borg heeft betaald, in welk geval FERIAE.EU de claim niet dekt. Schades aan de vakantiewoning of de inboedel, die ontstaan tijdens de huurperiode, moeten direct worden meegedeeld aan FERIAE.EU, de eigenaar van de vakantiewoning of zijn vertegenwoordiger. Een klacht als gevolg van schade die is ontstaan tijdens de huurperiode zal, indien het gebrek is aangemeld, of kan worden geconstateerd bij normale oplettendheid, moeten worden ingediend binnen de drie weken te rekenen vanaf het einde van de huurperiode, tenzij de huurder frauduleus heeft gehandeld. De eigenaar van de vakantiewoningen/of FERIAE.EU voeren bij iedere huurders wisseling een huurders wisseling controle uit, waarbij gebreken en schade aan de vakantiewoning en/of de inboedel, evenals een eventuele ontbrekende of gebrekkige schoonmaak worden vastgesteld.

11. GEBREKEN, KLACHTEN EN REPARATIE

Het gehuurde wordt zonder gebreken aan de huurder ter beschikking gesteld. Indien de huurder bij overname van de vakantiewoning constateert dat er gebrekkig is schoongemaakt of dat er schade of gebreken aan de vakantiewoning zijn, dan moet de huurder hiervan direct melding maken, omdat anders wordt aangenomen HUURVOORWAARDEN FERIAE.EU 2019 2/3 dat het vakantiehuis zonder problemen aan huurder is geleverd en de huurder het recht verliest om een klacht over het probleem te melden. Klachten betreffende de schoonmaak dienen onmiddellijk te worden ingediend. Klachten betreffende schade of gebreken moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 72 uur na aanvang van de huurperiode of na constatering van een gebrek of schade worden gemeld. Klachten moeten worden gericht aan de eigenaar van de vakantiewoning, zijn vertegenwoordiger of aan het plaatselijke servicebureau van FERIAE.EU. Bij contact met FERIAE.EU buiten de normale openingstijden kan de hotline +45 97 97 57 57 worden gebruikt voor verdere informatie. In dit verband is de huurder verplicht om de naam van de behandelend medewerker bij FERIAE.EU te onthouden. Klachten tijdens het verblijf kunnen niet via email worden ingediend. De huurder is verplicht om maatregelen te nemen om verergering van schade en gebreken te voorkomen en eraan mee te werken dat het verlies voor de eigenaar van de vakantiewoning en FERIAE.EU zo gering mogelijk zal blijven. De eigenaar van de vakantiewoning en/of FERIAE.EU hebben het recht om eventuele gebreken te verhelpen. De huurder is in geval van klachten verplicht om FERIAE.EU een redelijke termijn te gunnen om eventuele gebreken en schade te verhelpen of te repareren. Vertrek uit de vakantiewoning voor het einde van de huurovereenkomst zonder voorafgaande afspraak met FERIAE.EU is voor eigen rekening en risico van de huurder. De huurder riskeert daarmee de huurovereenkomst niet te kunnen ontbinden wegens aanmerkelijke gebreken of geen recht te hebben op schadevergoeding of evenredige vermindering over de periode dat een gebrek de waarde van het gehuurde voor de huurder vermindert. Dit is het gevolg van het feit dat de huurder zelf het verhelpen of repareren van de eventuele schade of een eventuele verhuizing naar een andere vakantiewoning onmogelijk heeft gemaakt. FERIAE.EU behoudt zich het recht voor om in verband met de klacht zo mogelijk en na beslissing van FERIAE.EU de huurder de mogelijkheid te bieden om naar een andere vakantiewoning te verhuizen van een overeenkomstige prijs en kwaliteit. Indien de gemelde klacht naar de mening van de huurder niet bevredigend is opgelost gedurende de huurperiode, zal dit voor verdere behandeling schriftelijk aan FERIAE.EU moeten worden meegedeeld, uiterlijk 14 dagen na het einde van de huurperiode. Schriftelijke klachten dient u te richten aan:
FERIAE.EU AS, ter attentie van: FERIAE.EU AS, Ulica Gumila 5, 52448 Sveti Lovrec, Hrvatska
of per mail aan FERIAE.EU(a)FERIAE.EU.nl.
Een eventuele schadevergoedingsplicht omvat alleen directe economische schade. Voor indirecte schade (gevolgschade)of schade van niet-economische aard (immateriële schade) kunnen FERIAE.EU of de eigenaar van de vakantiewoning niet aansprakelijk worden gesteld.

12. FERIAE.EU ALS BEMIDDELAAR

FERIAE.EU verwerkt de persoonlijke gegevens, die u hebt verstrekt in verband met uw boeking omdat dit noodzakelijk is om de boeking te voltooien, op een dusdanige manier dat aan de wettelijke verplichtingen die FERIAE.EU zijn opgelegd, wordt voldaan.
FERIAE.EU verwerkt ook persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt voor uw boeking, omdat we u graag op de hoogte houden van ons aanbod. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van ons belang om in contact met u te blijven in de hoop dat u ook in de toekomst een vakantiewoning via ons zal huren. U kunt daarom verwachten dat wij u regelmatig zullen benaderen met onze informatie/aanbiedingen.U kunt ons vragen om niet langer marketingmateriaal naar u te sturen, u kunt dit direct doen door een e- mail te sturen naar: info(a)FERIAE.EU We gebruiken sommige persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden en om de service naar u zo optimaal mogelijk te maken. We verzenden soms versleutelde e-mailadressen naar partners zoals Facebook en Google, zodat ze deze namens FERIAE.EU kunnen gebruiken om interesse in onze producten, services en concepten te wekken en om gebruikers te inspireren onze web-site te bezoeken. We verstrekken ook sommige persoonsgegevens aan partners van review sites, zoals Trustpilot. Hierdoor is het mogelijk dat u na afloop van uw verblijf een vragenlijst ontvangt om uw bevindingen over de vakantiewoning of service in te vullen. Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons belang bij het gericht inzetten van onze marketing en het bieden van de best mogelijke service. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden. Voor zover dat nodig is, draagt FERIAE.EU de relevante informatie in deze overeenkomst over aan huurders, andere bedrijven binnen de FERIAE.EU-groep van bedrijven, zakenpartners zoals servicekantoren, schoonmaakbedrijven, creditkaart verstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties, om de huur het vakantiehuis goed te laten verlopen, voor een correcte en veilige betaling of in de mate dat dit nodig is met betrekking tot toepasselijke wetgeving. FERIAE.EU verzendt persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU / EØS voor zover dit noodzakelijk is en alleen als we ervoor hebben gezorgd dat er voldoende beschermingsniveaus zijn. Dit kan zijn op basis van het feit dat de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende land een passend beschermingsniveau garandeert, of via het programma "Privacy Shield", of met een overeenkomst in een standaardformulier dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. U kunt meer gedetailleerde informatie hierover verkrijgen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info(a)FERIAE.EU We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als dat nodig is, hetzij in relatie tot het doel waarvoor we deze hebben verkregen, hetzij in verband met toepasselijke wetgeving. U hebt recht op informatie over en een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben geregistreerd, om eventuele onjuistheden te corrigeren, om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen als het niet langer nodig is om het doel waarvoor de gegevens werden verzameld te bereiken of als de verwerking onwettig is, en om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. UW VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET GEGEVENSBESCHERMING In verband met uw verblijf in een vakantiewoning ontvangt u de nodige persoonlijke gegevens betreffende de verhuurder van de vakantiewoning. U zult samenwerken met FERIAE.EU in verband met de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als onderdeel van uw verplichtingen zorgt u ervoor dat persoonsgegevens met voldoende beveiliging worden verwerkt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, en dat persoonlijke gegevens slechts gedurende een noodzakelijke periode worden bewaard. © Copyright juni 2018
 FERIAE.EU bemiddelt bij de verhuur van vakantiewoningen
vakantiewoningen. De aansprakelijkheid en verplichtingen van de verhuurder berusten aldus uitsluitend bij de eigenaar van de vakantiewoning. Voor zover een huurovereenkomst tegen de verwachting in niet uitvoerbaar blijkt door oorzaken die buiten de macht van FERIAE.EU liggen, bijvoorbeeld als gevolg van executoriale verkoop, wanprestatie van de zijde van de eigenaar van de vakantiewoning en dergelijke, is FERIAE.EU gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren tegen ogenblikkelijke terugbetaling van de reeds betaalde huur.
FERIAE.EU kan als alternatief naar eigen keuze zo mogelijk de huurder ook een andere overeenkomstige vakantiewoning in hetzelfde gebied en voor dezelfde prijs aanbieden.

13. BEVOEGDE RECHTER

In geval van onenigheid zal de zaak in het gebied van de plaats waar het vakantiehuis zich bevindt worden behandeld naar de letter van de Deense wet die op de overeenkomst van toepassing is.

14. ONGEWONE VOORVALLEN
.  14.1  Indien uitvoering van de huurovereenkomst als gevolg van overmacht zoals oorlog, natuurrampen, 
verontreiniging door ongevallen, droogte, andere ongewone weersomstandigheden, epidemieën, grens versperring, verkeersomstandigheden, stil leggen van de valutahandel, staking, uitsluiting en vergelijkbare overmachtssituaties, die niet voorzienbaar waren bij het aangaan van de huurovereenkomst, niet mogelijk is of in een aanmerkelijke graad bemoeilijkt wordt is FERIAE.EU of de eigenaar van de vakantiewoning gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren, waarbij in de genoemde gevallen noch de eigenaar van de vakantiewoning noch FERIAE.EU aansprakelijk kunnen worden gesteld. FERIAE.EU is bij overmacht gerechtigd om vergoeding te verlangen van huurder van de totale betaalde kosten die zijn verbonden met het ontbinden van de huurovereenkomst. 

.  14.2  Noch de huiseigenaar noch FERIAE.EU kan aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in omstandigheden die geen betrekking hebben op het vakantiehuis zelf, net zoals de huiseigenaar en FERIAE.EU niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gederfd vakantiegenot als gevolg van, bijvoorbeeld, wegwerkzaamheden of bouwwerkzaamheden in de buurt van het vakantiehuis, sluiting van winkels enzovoort inclusief gewijzigde openingstijden, veranderingen in de mogelijkheid om te zwemmen inclusief zwemverbod, verlies van visrechten, weersomstandigheden inclusief overstromingen, bosbranden, watertekort en andere soortgelijke omstandigheden. 

.  14.3  De eigenaar van de vakantiewoning of FERIAE.EU kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van insectenoverlast in de vakantiewoning of op het perceel. Zij zijn evenmin aansprakelijk in geval van diefstal, beschadiging, etc. van eigendommen van de huurder. 

15. OVERIGE INFORMATIE
.  15.1  Deze overeenkomst geldt niet voor de regels met betrekking tot het recht op annuleren. 
Als de huurder een nadere schriftelijke overeenkomst aangaat met FERIAE.EU, die op een of meerdere punten afwijkt van de normale huurvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van de huurvoorwaarden van FERIAE.EU niettemin van toepassing. 

.  15.2  De vakantiewoningen worden verhuurd in de volgorde waarin ze worden gereserveerd. 

.  15.3  FERIAE.EU maakt een voorbehoud voor drukfouten en plaatsing van verkeerde afbeeldingen. 

.  15.4  Alle informatie hebben wij te goeder trouw geprobeerd zo correct mogelijk weer te geven. Omdat 
de huizen eigendom zijn van de eigenaren is FERIAE.EU er niet verantwoordelijk voor als weergegeven informatie niet juist is doordat een eigenaar iets veranderd heeft zonder ons op de hoogte te stellen. 

.  15.5  De catalogus van FERIAE.EU geldt voor alle huurperioden met aankomst in de periode 12.01.2019– 11.01.2020. 

.  15.6  Huur van een vakantiewoning op grond van de huidige catalogus van FERIAE.EU of voorwaarden op de web-site met betrekking tot een periode die begint na 11.01.2020, valt onder de voorwaarden van het volgende jaar, die uiterlijk in januari 2020 beschikbaar is. 

.  15.7  Ieder commercieel gebruik, waaronder het geheel of gedeeltelijk in druk overnemen van deze catalogus is verboden op grond van de geldende wetgeving. 

.  15.8  Wij raden u overigens aan de tekst onder ”Belangrijke Informatie” in de catalogus of op onze web-site FERIAE.EU.nl door te nemen, zij maken deel uit van de grondslag van de overeenkomst. 

HUURVOORWAARDEN FERIAE.EU 2019

3/3